Algemene Voorwaarden & Privacy

Algemene Voorwaarden

Versie 1.1 (September 2018)

 

Artikel 1: Definities

In het kader van de dienstverlening door Voiceland hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

 

Account Een Profiel dat hoort bij Opdrachtgever of Stemacteur en mits goedgekeurd toegang geeft tot de diensten en de Database van Voiceland of een gedeelte daarvan.
Database Een online Database van Stemacteurs die zijn ingedeeld in een specifiek Vakgebied en die bereikbaar zijn via de Site. De Database bevat profielen die o.a. op basis van het CV van iedere Stemacteur zijn samengesteld.
Eigen netwerk Een eigen Database binnen de Database van Voiceland, waar alle Stemacteurs staan opgenomen die door Opdrachtgever zijn uitgenodigd om zich aan te sluiten bij het Eigen netwerk van Opdrachtgever. Deze Stemacteurs zijn in de database herkenbaar aan een driehoek in de huiskleur van Opdrachtgever.
Gebruiker Een Opdrachtgever of Stemacteur (inclusief de medewerkers van Opdrachtgever) met een goedgekeurd Account, die gebruik wil maken van de Database en/of diensten van Voiceland.
Kwaliteitscontrole De kwaliteitscontrole op Stemacteurs en Opdrachten die in de Database worden of zijn opgenomen, een en ander zoals nader uiteengezet in artikel 3.5.3
Licentie Bepaalt in welke mate Opdrachtgever recht heeft op diensten en/of functionaliteiten van de Site. Op alle Licentieovereenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
Opdrachtgever Elke onderneming die gebruik maakt van de diensten en/of de Site van Voiceland om o.a. om in contact te komen met Stemacteurs teneinde deze Stemacteurs Opdrachten te laten verrichten.
Opdracht Een klus of werk waarvoor tijdelijk een Stemacteur gezocht wordt door Opdrachtgever.
Overeenkomst De contractuele relatie tussen Voiceland en de Opdrachtgever c.q. Stemacteur, tot stand gekomen door middel van een online registratie en/of het tekenen van het contract, op grond waarvan hij of zij gebruik mag maken van de dienstverlening en de database van Voiceland via de Site en waar deze voorwaarden onderdeel van zijn.
Profiel Alle informatie van de Stemacteur en Opdrachtgever die wordt opgeslagen bij Voiceland en wordt gebruikt voor het samenbrengen van Opdrachtgever en Stemacteur.
Stemacteur Een persoon die als interim professional op zoek is naar (tijdelijke) werkzaamheden bij een Bedrijf en zich daarvoor online registreert voor opname in de online database van Voiceland.
Site www.voiceland.nl
Vakgebied Een vakgebied is een terrein van beroepsmatig toegepaste kennis en vaardigheden waar Stemacteurs zich in kunnen specialiseren.

 

Artikel 2: Aanmelden Site, totstandkoming overeenkomst en gebruik Site

2.1 Voiceland is een dienstverlenend bedrijf dat via haar Site Stemacteurs en Opdrachtgevers de mogelijkheid biedt met elkaar in contact te komen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke Gebruiker die zich via de Site heeft aangemeld en/of gebruik maakt van zijn of haar Account en/of een overeenkomst met Voiceland is aangegaan.

2.2 Iedere keer dat een Gebruiker gebruik maakt van of toegang heeft tot de Site en/of Database, worden deze voorwaarden geacht te zijn aanvaard. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten Overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

2.3 De Overeenkomst komt schriftelijk tot stand en/of door de digitale inschrijving via de Site door Gebruiker.

2.4 Iedere Gebruiker krijgt een Account of maakt deze zelf aan via de Site van Voiceland. Dit Account is persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.5 Na aanmelding ontvangt Gebruiker een email en/of een verificatie code om het Account te activeren. Alle Gebruikers worden vervolgens gescreend. Om een Account goed te keuren wordt er o.a. gekeken of een Opdrachtgever niet direct of indirect een intermediair is of direct te maken heeft met arbeidsbemiddeling en/of een Stemacteur voldoet aan de Kwaliteitscontrole die geldt voor het Vakgebied. Het is uiteindelijk aan Voiceland om een Account wel of niet goed te keuren.

2.6 Voiceland heeft altijd het recht om zonder opgave van redenen een inschrijvingsverzoek te weigeren.

2.7 Per Opdrachtgever kunnen meerdere Gebruikers worden aangemeld.

2.8 Iedere Gebruiker heeft de verplichting om tijdens het registratieproces alle door hem ingevoerde gegevens te controleren en onjuistheden in de verstrekte of vermelde gegevens c.q. de gestelde condities, alsmede wijzigingen daarna, onverwijld aan Voiceland te melden c.q. op het Account en/of Profiel aan te passen. De Gebruiker staat ervoor in dat alle door hem ingevoerde gegevens juist, volledig en zonder voorbehoud zijn en zal onverwijld, na daartoe gedaan verzoek door Voiceland, deze gevraagde bewijsstukken overleggen, bijvoorbeeld kopieën van legitimatiebewijzen en uittreksels uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze laatste is alleen van toepassing voor Stemacteurs.

2.9 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle, al dan niet toegestane, gebruik van zijn wachtwoord en uit hoofde van zijn registratie voortvloeiende gegevens en is verplicht om Voiceland onmiddellijk te informeren bij enige constatering of enig vermoeden van misbruik van zijn registratiegegevens en wachtwoord.

2.10 Gebruiker garandeert dat hij zich zal onthouden van enige handeling die functionaliteit van de Site en/of de Database schaadt dan wel ertoe kan leiden dat de Database voor derden toegankelijk wordt. Gebruiker zal zich te allen tijde onthouden van oneigenlijk gebruik van de Database en/of de Site. Onder oneigenlijk gebruik wordt mede verstaan: Het plaatsen of versturen naar de Site van onvolledige, foutieve of onjuiste (biografische) informatie of informatie die niet van de Gebruiker zelf is;

  • Het plaatsen van enige inhoud of enig materiaal waarin onjuiste of misleidende informatie of illegale activiteiten worden gepropageerd;
  • Het langs geautomatiseerde weg, zoals met behulp van een zoekprogramma, of anderszins via de Site of onderdelen daarvan opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de inhoud van de Database (‘spideren’/’harvesten’/’uitmelken’);
  • Enige activiteit uitvoeren die een onredelijk, of buitengewoon groot, beslag legt op enige infrastructuur van de Site en/of Database;
  • In geval van (een redelijk vermoeden van) oneigenlijk gebruik behoudt Voiceland zich het recht voor om de toegang van een Gebruiker tot de Site en/of Database op te schorten danwel het profiel van een Stemacteur te verwijderen.

2.11 Opdrachtgever gaat akkoord met het vermelden van naam en logo van de Opdrachtgever op de Site.

2.12 Iedere Opdrachtgever wijst tenminste één contactpersoon aan die de communicatie verzorgt tussen Opdrachtgever en de stemacteur. Zowel de stemacteur als deze contactpersoon zijn tijdens kantooruren goed bereikbaar (responstijd van 4 uur). Zolang deze persoon niet is aangewezen is dat automatisch de eerste Gebruiker die zich namens de Opdrachtgever inschrijft.

2.13 Indien Opdrachtgever behoort tot een groep in de zin van artikel 2:24b BW, worden tot de groep behorende juridische entiteiten anders dan Opdrachtgever, als derden beschouwd. In geval van interesse van groepsmaatschappijen van Opdrachtgever voor de diensten van Voiceland dienen zij een separate Overeenkomst met Voiceland aan te gaan.

2.14 De Overeenkomst met de Stemacteur gaat in op de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en wordt aangegaan voor een onbepaalde tijdsperiode. Na schriftelijke opzegging zal het Account van de Opdrachtgever (en de daarbij behorende Gebruikers) binnen 1 week na de einddatum van de Overeenkomst worden verwijderd. Alle Gebruikers kunnen hun account direct online verwijderen via ‘Mijn account’. Naast het account wordt ook alle data waaronder, maar niet uitsluitend, informatie uit het Profiel verwijderd op uitzondering van die data die vallen onder de wettelijke bewaarplicht.

 

Artikel 3: Contractpartijen

3.1 Voiceland onderscheidt 2 contract partijen: de Opdrachtgever, en de Stemacteur.

3.2 Bij inhuur via Voiceland (via de knop ‘inhuur’) zijn de Opdrachtgever, en de Stemacteur de contractpartijen. De afspraken tussen deze partijen onderling worden geregeld door de opdrachtgever en de stemacteur.

3.3 Een contractpartij kan haar rechten en/of verplichtingen onder een overeenkomst niet overdragen aan een derde zonder de schriftelijke instemming hiermee van Voiceland.

3.4 Rol van Voiceland

3.4.1 Voiceland is geen intermediair, detacheerder of arbeidsbemiddelaar of iets van deze aard.

3.4.2 Voiceland faciliteert een Site met een Database waardoor Opdrachtgevers en Stemacteurs rechtstreeks in contact kunnen komen met elkaar.

3.4.3 Voiceland zorgt via de software voor de communicatie met de Stemacteurs zodat het profiel en de beschikbaarheid van deze Stemacteurs zo goed als mogelijk ‘up to date’ is.

3.4.4. Voiceland ontwikkelt nieuwe functionaliteiten voor de Site en de Database. Opdrachtgevers en Stemacteurs kunnen hun wensen hieromtrent kenbaar maken.

3.4.5 Marketing, Social Media en PR/communicatie worden ingezet en gefinancierd door Voiceland om meer naamsbekendheid te genereren en (in)direct ook om meer Stemacteurs en Opdrachtgevers aan te trekken. Opdrachtgever/stemacteur gaat ermee akkoord dat hun naam in deze verschillende vormen van communicatie genoemd wordt.

3.4.6 Voiceland is het eerste aanspreekpunt voor al die zaken die te maken hebben met de Site of de Database.

3.5 Relatie Stemacteur en Voiceland

3.5.1 Iedere Stemacteur maakt zelf een Profiel aan. Alleen als het profiel compleet is zal deze zichtbaar zijn voor Opdrachtgevers.

3.5.2. Voiceland bepaalt vervolgens door middel van de Kwaliteitscontrole welke Stemacteur het ‘gescreend/goedgekeurd’ label ontvangt.

3.5.3 Bij de Kwaliteitscontrole wordt gekeken of de informatie in het profiel relevant, compleet en actueel is. Tevens wordt beoordeeld of de Stemacteur beschikt over voldoende kwaliteiten en ervaringen om ingeschreven te staan binnen het vakgebied. Zolang de Kwaliteitscontrole nog niet heeft plaatsgevonden is de Stemacteur wel al zichtbaar in de Database.

3.5.4 Het is aan de Stemacteur om te besluiten in welk Vakgebied hij of zij zich gaat inschrijven. Een Stemacteur kan zich maar in vijf Vakgebieden inschrijven.

3.5.5 Een Stemacteur houdt zijn of haar beschikbaarheid ‘up to date’ door deze aan te passen in het profiel of te reageren op automatische berichten vanuit Voiceland die de Stemacteur ontvangt in het geval de Stemacteur beschikbaar is. Is de Stemacteur nu niet beschikbaar dan ontvangt de Stemacteur af en toe een email om de beschikbaarheid te actualiseren.

3.5.6 Indien een Stemacteur niet wordt goedgekeurd valt over dit oordeel niet te twisten.

3.5.7 Stemacteur gaat ermee akkoord dat hij/zij door Partner kan worden benaderd voor een mogelijke opdracht van een Opdrachtgever die niet rechtstreeks via de Site is binnengekomen.

3.6 Relatie Opdrachtgever en Voiceland

3.6.1 Voiceland stelt aan Opdrachtgever zijn doorzoekbare Database beschikbaar voor het Vakgebied of de Vakgebieden die zijn overeengekomen tussen Opdrachtgever en Voiceland in de Overeenkomst.

3.6.2 Opdrachtgever zal op geen enkele wijze data uit Voiceland kopiëren, opslaan en/of doorsturen naar anderen dan collega’s zonder de goedkeuring vooraf van de betreffende Stemacteur.

3.6.3 Opdrachtgever zal op geen enkele wijze Stemacteurs die buiten het Eigen netwerk van Opdrachtgever vallen direct benaderen voor andere commerciële activiteiten anders dan die direct te maken hebben met een mogelijke plaatsing voor een opdracht die op dat moment bij Opdrachtgever vacant is.

3.6.4 Iedere vorm van communicatie vanuit Opdrachtgever met een Stemacteur is uniek en persoonlijk. Hierbij dient aangetekend te worden dat het delen van een Opdracht en/of het sturen van een bericht aan een selectie van Stemacteurs niet uniek of persoonlijk hoeft te zijn.

 

Artikel 4: Gebruik van de Database

4.1 De Database is slechts (deels) toegankelijk voor Gebruikers die in het bezit zijn van een geldig Account.

4.2 Opdrachtgevers die een Overeenkomst hebben met Voiceland hebben toegang tot de gehele Database of tot één of meerdere vakgebieden. Voiceland heeft toegang tot de gehele Database. Partners hebben toegang tot alleen dat Vakgebied waar zij de Kwaliteitscontrole voor uitvoeren. Stemacteurs hebben alleen toegang tot openbare opdrachten en opdrachten die met hem of haar gedeeld zijn en hebben geen toegang tot de Profielen van andere Stemacteurs.

4.3 Gebruikers gebruiken hun persoonlijke Account om in te loggen. Dit Account is persoonlijk en niet overdraagbaar.

4.4 Op het moment dat een Gebruiker van Opdrachtgever probeert in te loggen zal er eerst een validatie code van 4 cijfers verstuurd worden naar het email adres of de telefoon van Gebruiker. Deze code zal vervolgens moeten worden ingevuld op de Site, waarna dit device bekend zal zijn bij Voiceland. Periodiek zal aan Gebruikers van Opdrachtgevers opnieuw een code worden verstuurd ook voor devices die op dat moment al wel bekend zijn bij Voiceland.

4.5 Iedere Gebruiker zal bij het gebruik van de Database de van toepassing zijnde privacy regelgeving naleven en gegevens ontleend aan de Database alleen opslaan en verwerken in overeenstemming met deze regelgeving.

4.6 Gebruikers mogen geen persoonlijke gegevens van anderen doorsturen naar derden, dan wel opslaan en/of verwerken zonder schriftelijke toestemming vooraf van de persoon waarvan de persoonsgegevens zijn.

4.7 Persoonlijke gegevens van anderen mogen alleen gebruikt worden door Gebruikers voor het samenbrengen van vraag en aanbod in de Stemacteurmarkt via de Site en/of voor de contractuele, financiële en administratieve afhandeling in het geval er een inhuur plaatsvindt.

4.8 Omdat de controle van de authenticiteit van Gebruikers op het internet moeilijk is, kan Voiceland er niet voor instaan dat elke Stemacteur degene is, die hij voorgeeft te zijn.

 

Artikel 5: Inhuur

5.1 Voiceland klanten kunnen in de Database op zoek gaan naar de juiste Stemacteur door in een specifiek Vakgebied te zoeken op o.a. aanvangsdatum, locatie, aantal uren per week, tarief per uur en vakspecifieke kenmerken. Ook kunnen zij de hulp van Voiceland inschakelen bij het maken van een selectie van Stemacteurs en het uitzetten van één of meerdere opdrachten onder Stemacteurs.

5.2 Voiceland klanten kunnen alleen de hulp van Voiceland inschakelen bij het maken van een selectie van Stemacteurs en het uitzetten van één of meerdere opdrachten onder Stemacteurs.

5.3. Voiceland Klanten kunnen rechtstreeks communiceren met al die Stemacteurs die gereageerd hebben op een opdracht welke is uitgezet door Voiceland en/of de Opdrachtgever.

5.4 Het tarief van de Stemacteur zoals deze staat vermeld op de Site is altijd exclusief btw en exclusief eventuele door de Stemacteur en Opdrachtgever overeen te komen opslag op het tarief voor bijvoorbeeld reis- ,verblijfskosten en de buy-out.

5.5 De Opdrachtgever onderhandelt zelf met een Stemacteur over de duur van te verrichten werkzaamheden, het aantal uren per week, het uiteindelijke tarief en de eventuele opslag voor reis, verblijfskosten en de buy-out.

5.6 De inhuur van een Stemacteur door een Voiceland klant geschiedt altijd via de optie waar een stemacteur kan reageren op een opdracht.

5.7 De inhuur van een Stemacteur door een Voiceland klant kan optioneel geregeld worden door Voiceland. Wordt hiervoor gekozen dan geschiedt de inhuur via de optie ‘Inhuur’ aan de linkerkant van het Profiel van de Stemacteur. De Opdrachtgever is dan gehouden alle informatie te delen met Voiceland met betrekking tot de inhuur van deze Stemacteur.

5.8 Mocht Voiceland  zijn ingeschakeld bij inhuur dan is Voiceland het aanspreekpunt waar het gaat om de contractuele en financiële zaken die horen bij de inhuur van de Stemacteur.

5.9 Het gebruik van een eigen broker door Voiceland klanten is toegestaan zolang de voorwaarden die vermeld staan in artikel 5.5 nageleefd worden. In dit geval communiceert deze broker met Voiceland in het geval de Stemacteur wordt ingehuurd.

5.10 Indien een Voiceland klant interesse heeft om een Stemacteur met wie hij via Voiceland bekend is geworden in dienst wenst te nemen of rechtstreeks buiten Voiceland om wenst in te huren, dan geldt hiervoor het volgende. In dienst nemen of rechtstreeks inhuren is kosteloos mogelijk.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid en garanties

6.1 Voiceland kwijt zich van haar taak zoals van haar, in het kader van haar dienstverlenende functie, mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatie, die het gevolg is van handelen of nalaten van Voiceland, haar personeel dan wel van door haar ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van haarzelf, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.

6.2 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Voiceland nimmer gehouden tot een schadevergoeding.

6.3 Voiceland zal zich maximaal inspannen om de Site en de Database online beschikbaar te houden. Mocht om welke reden dan ook de Site en/of de Database niet toegankelijk zijn, dan zal Voiceland binnen 1 werkdag ervoor zorgen dat Gebruikers weer (gedeeltelijk) gebruik kunnen maken van de Site en/of de Database. Is het probleem niet binnen 1 werkdag op te lossen dan worden Gebruikers hierover ingelicht via de mail en/of zal er via de Site (mits mogelijk) gecommuniceerd worden wat de status is van het probleem.

6.4 Voiceland geeft geen garanties met betrekking tot de functionaliteit, compatibiliteit met specifieke software-browsers of prestaties van de Site en/of de Database.

6.5 Voiceland kan niet garanderen dat Opdrachtgever één of meer Stemacteurs in de Database aantreft die geschikt is c.q. zijn voor Opdracht.

6.6 Voiceland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor een eventuele mismatch via de Site en/of de Database.

6.7 Het risico op schade voortvloeiend uit door de Stemacteur verrichte werkzaamheden en/of zijn aanwezigheid bij een Opdrachtgever, rust volledig bij Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever hierover andere afspraken wenst te maken, treedt Opdrachtgever hierover in overleg met Voiceland. Afwijkende afspraken kunnen aanvullende kosten voor Opdrachtgever met zich brengen.

6.8 Voiceland garandeert dat Voiceland geen beperkende voorwaarden richting de Opdrachtgever en Stemacteur hanteert anders dan deze voorwaarden en die voorwaarden die nodig zijn voor een correcte contractuele en financiële afhandeling van de opdracht. Hierbij zal de wet DBA of de vervanging hiervan als leidraad dienen.

6.9 Aansprakelijkheid kan niet worden verhaald op een partij die geen contractpartij is.

 

Artikel 7: Financiële afhandeling

7.1 Opdrachtgever maakt gratis gebruik van Voiceland. Daarnaast betaalt opdrachtgever voor eventuele extra diensten die buiten het voiceland platform vallen.

7.2 Alle stemacteurs bepalen zelf de geldende tarieven voor de Opdrachtgevers.

7.3 Tenzij anders is overeengekomen geldt voor alle facturen een betalingstermijn van 14 dagen na (deel)factuurdatum.

7.4 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever aan Voiceland eventuele buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

7.5 Indien Voiceland in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die zij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

7.6 Mocht Opdrachtgever na een eerste aanmaning van de factuur niet betalen dan heeft Voiceland het recht de toegang van Opdrachtgever tot de Database van het Vakgebied (tijdelijk) op te schorten totdat de factuur betaald is. Mocht na een tweede aanmaning de factuur niet betaald zijn dan kan Voiceland per direct de samenwerking met Opdrachtgever stopzetten zonder restitutie van eerder betaalde maandelijkse fees.

 

Artikel 8: Duur van de Licentieovereenkomst voor Opdrachtgever

8.1 Indien een Voiceland klant via Voiceland een Stemacteur vindt en deze vervolgens inhuurt buiten Voiceland om zonder daarbij artikel 5.9 vooraf in acht te nemen, dan kan dat leiden tot het direct beëindigen van de Overeenkomst en volgt er geen restitutie van eventueel reeds vooruitbetaalde vergoedingen.

8.2 In alle gevallen, buiten de reeds in dit artikel genoemde gevallen, waarin naar het oordeel van Voiceland sprake is van schending door Opdrachtgever van de verplichtingen uit de Licentie Overeenkomst, behoudt Voiceland zich het recht voor de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat voor Opdrachtgever enig recht op restitutie bestaat van reeds betaalde vergoedingen.

 

Artikel 9: Geheimhouding

Gebruiker en Voiceland zijn, gedurende de looptijd van de overeenkomst als ook na beëindiging/het einde daarvan, verplicht om tegenover derden absolute geheimhouding te betrachten omtrent alle vertrouwelijke gegevens betreffende de bedrijfsvoering van partijen, afzonderlijk dan wel gezamenlijk, tenzij de betreffende informatie van algemene bekendheid is, of de openbaarmaking van die gegevens wettelijk vereist is.

 

Artikel 10: Intellectuele eigendom

10.1 Gebruiker erkent dat alle rechten, titels en belangen, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten, op en in: (i) alle technologie en software opgenomen of verwerkt in of onderdeel vormend van de Site en (ii) de inhoud op of een deel van de Sites en alle elementen die deel uitmaken van of opgenomen zijn in (of een verzameling of samenstelling vormen) van enige van voorafgaande, toebehoren aan Voiceland. Door de overeenkomst tussen Gebruiker en Voiceland ontstaat geen (mede) eigendom van het voorgaande.

10.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Voiceland noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd of anderszins worden aangewend door Gebruiker voor een ander doel dan als beoogd in deze overeenkomst. Gebruiker vrijwaart Voiceland voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden door Gebruiker.

 

Artikel 11: Overig

11.1 Voiceland gebruikt monitoring en andere middelen om misbruik en oneigenlijk gebruik van haar Diensten op te sporen. Gebruiker gaat akkoord dat Voiceland deze middelen gebruikt worden om mogelijk misbruik op te sporen.

11.2 Zowel Opdrachtgever als Stemacteur hebben de plicht om misbruik door andere gebruikers te melden bij Voiceland indien dit misbruik wordt waargenomen. Onder misbruik valt ook het buiten Voiceland om willen inhuren van Stemacteurs door Voiceland klanten of derden die geen account hebben bij Voiceland, maar via Voiceland wel in contact zijn gekomen met elkaar.

11.3 Opdrachtgever staat ervoor in dat gegevens over leeftijd, geslacht, godsdienstige overtuiging, gezondheid, seksuele geaardheid of etniciteit of enige andere soortgelijke informatie die door een Stemacteur worden verstrekt, niet worden gebruikt in enige beslissing in verband met plaatsing.

11.4 Voiceland streeft naar een continu optimalisatie van haar diensten en dienstverlening. In dat kader behoudt Voiceland zich het recht voor om het gebruik van de Site en de Database tot en met Gebruikersniveau te monitoren en analyseren en eventueel Gebruikers te benaderen met concrete voorstellen voor een verbeterd gebruik en/of nieuwe functionaliteiten.

11.5 Bij de keuze tussen kwantiteit en kwaliteit prevaleert kwaliteit.

11.6 Gebruiker mag de Database niet gebruiken voor andere (commerciële) doeleinden anders dan activiteiten die direct verband houden met een mogelijke opdracht/plaatsing. Daarnaast mag de Opdrachtgever een Stemacteur niet zelf actief benaderen voor directe of indirecte (commerciële) activiteiten anders dan die activiteiten die te maken hebben met een mogelijke opdracht/plaatsing. Mocht één van twee of beide wel geschieden dan kan Voiceland de overeenkomst per direct stopzetten en volgt er geen restitutie van eventueel reeds vooruitbetaalde vergoedingen.

 

Artikel 12: Geschillenbeslechting

12.1 Op elke overeenkomst tussen Voiceland en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen zullen worden beslecht voor de bevoegde rechtbank.

 

Privacyverklaring

Laatst gewijzigd: September 2018

U wordt verzocht de hiernavolgende Privacy statement van Voiceland zorgvuldig door te lezen voordat u overgaat tot het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor de betekenissen van de woorden die beginnen met een hoofdletter verwijzen we graag naar de Algemene Voorwaarden.

 

Gegevens onderneming

De site www.voiceland.nl hierna te noemen de Site is een onderdeel van Voiceland ingeschreven bij de kamer van koophandel in Alkmaar onder het nummer 72742690 Voiceland is een online platform waar Stemacteurs en Opdrachtgevers bij elkaar worden gebracht.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Voiceland gaat zorgvuldig om met gegevens van Gebruikers. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Voiceland houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gebruikers kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in hun gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen of verwijderen.

Persoonlijke gegevens en derden

Gebruiker mag geen persoonlijke gegevens van anderen doorsturen naar derden, dan wel opslaan en/of verwerken zonder schriftelijke toestemming vooraf van de persoon waarvan de persoonsgegevens zijn.

Voiceland wijst u erop dat wanneer u uw eigen persoonlijke gegevens aan derden doorstuurt, Voiceland niet verantwoordelijk is voor het gebruik van die gegevens door die derden. Voiceland raadt u daarom aan om de identiteit van de derde te controleren naar wie u uw persoonsgegevens verzendt.

Gebruikersgegevens

In het kader van de dienstverlening legt Voiceland Gebruikersgegevens vast in de Database. Uw gegevens worden door Voiceland niet verstrekt aan derden. Het is echter mogelijk dat Voiceland gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Voiceland zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt. Voiceland gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de Overeenkomst. Verder kunnen uw gegevens gebruikt worden om u te informeren over interessante aanbiedingen van andere producten en diensten van Voiceland. Hierbij tracht Voiceland rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u daar geen prijs op stelt kunt dit melden aan Voiceland via de instellingen in uw Account.

Bezoekgegevens en cookies (cookiewet)

Om deze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de site alles opnieuw hoeft in te vullen. De meeste grote websites doen dit. Door het blijven gebruiken van deze website, ga je ermee akkoord dat cookies worden opgeslagen op je apparaat en hiermee gegevens worden verzameld. Voiceland gebruikt de informatie uit deze cookies alleen voor het analyseren en verbeteren van de Site en de dienstverlening. Voiceland zal deze informatie niet met derden delen. Deze Site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

De volgende cookies worden door Voiceland gebruikt.

  • Google Analytics . Zie verderop voor meer uitleg over ons gebruik van Google Analytics.

We meten aan de hand van cookies hoeveel bezoekers op onze website komen met Google Analytics. Google Analytics houdt bij welke pagina’s je bezoekt, hoe je hier op gekomen bent en basisinformatie over je computer. De informatie die we verzamelen helpt ons te begrijpen welke delen van onze website het goed doen, hoe bezoekers op de website terecht komen, etc. Zoals de meeste websites, gebruiken we deze informatie om onze website te verbeteren, voor jou.

U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.

In Voiceland staan een aantal “sharing/deel/like” buttons van social media (Facebook, LinkedIn, Twitter, Google). Deze buttons zetten ook cookies neer, gerelateerd aan hun domain.

Links met andere websites

Als u een externe link volgt waarmee u onze Site verlaat en op een andere Site terechtkomt, dient u te beseffen dat Voiceland geen controle en invloed meer heeft over de inhoud van die andere website. Voiceland aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud, tenzij Voiceland er daadwerkelijk vooraf van op de hoogte was dat de inhoud van die andere website onrechtmatig was. In zulke gevallen zal Voiceland die link onderzoeken en indien nodig blokkeren. De gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van dergelijke gelinkte websites kunnen afwijken van de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring die voor de Site van Voiceland gelden. Voiceland raadt u aan ook deze te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en delen.

Beveiliging gegevens

Voiceland respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Voiceland. Deze Database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Voiceland, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Voiceland spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Voiceland is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Voiceland.

Algemene voorwaarden

Voiceland hanteert Algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten met Voiceland alsmede het gebruik van Site. U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden middels de link op Site. Als u nog vragen heeft over het Privacybeleid van Voiceland, neemt u dan contact op met het op Site vermelde contactadres. Voiceland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Check daarom regelmatig Site voor een update.